AoisghrœpaçbharTeidealCuir s’os 
4, 5, 6LŽitheoireachtAn Cl‡r LuathlŽitheoireachta, Banda 1 (Sraith a, b, c) Cl‡r luathlŽitheoireachta at‡ ag teacht le molta’ Breith ar an LŽitheoireacht. T‡ 60 leabhar i mBanda 1, idir fhicsean agus neamhfhicsean, a thugann taith’ agus cleachtadh don tœslŽitheoir. T‡ tr’ chuid leis an bhanda seo: Banda 1(a), Banda 1(b) agus Banda 1(c) agus 20 leabhar i ngach cuid. Na Focail o T‡ spriocfhocal i ngach leabhar at‡ lŽirithe ar chœl. Beidh na spriocfhocail sin le lŽamh go minic ag an lŽitheoir. T—gtar ar na focail seo de rŽir a chŽile. o T‡ focail fuaime ann nuair is fŽidir. òs‡idtear focail ina bhfuil litir amh‡in a sheasann dÕfhuaim amh‡in agus at‡ furasta a dh’ch—dœ. T‡ fuaimeanna n’os casta m.sh ch, th, mh i mBanda 1(c). o T‡ focail suime in œs‡id i mBanda 1 at‡ lŽirithe i gc—na’ sna pictiœir. T‡ athr‡ ann chomh maith maidir leis na focail suime seo. Leagan amach o T‡ na pictiœir sa chl‡r seo struchtœrtha. Sna chŽad leabhair, t‡ rud soilŽir i ngach pictiœr. De rŽir a chŽile cuirtear ruda’ eile ann le go mbeidh n’os m— n‡ pictiœrleid le hœs‡id. o T‡ pictiœir bhreise sna leabhair a lŽir’onn scŽal agus a spreagfaidh caint. T‡ na pictiœir seo mar sh’neadh ar an tŽacs. o Clo’tear le cl— ar leith sa chŽad bhanda le go mbeidh an lŽitheoir cleachta leis an fhoirm scr’ofa dÕfhocail. o T‡ abairt’ ar aon l’ne i mbanda 1(a) agus 1(b) ach ag dul thar dh‡ l’ne i mbanda 1(c). Point’ Teagaisc o T‡ fr‡sa’ a bheadh — bhŽal ag an lŽitheoir in œs‡id; m.sh. ceist/freagra, is ... Ž, t‡ .... agam, srl. o T‡ focail/fr‡sa’ a fheiceann agus a fheicfidh an lŽitheoir go minic agus an sprioc ann go mbeidh sŽ seo ar a t(h)oil ag an lŽitheoir. o T‡ an sŽimhiœ in œs‡id i mBanda 1(c) ar bhealach struchtœrtha agus soilŽir. (T‡ leagan deisceartach de na leabhair seo ann agus urœ ann ar an d—igh chŽanna). o T‡ focail bhaininscneacha agus fhirinscneacha sna leabhair ar bhealach struchtœrtha Ð œs‡idtear Ž/’ le cur s’os a dhŽanamh orthu. o T‡ treoracha don mhœinteoir agus don tuismitheoir taobh istigh de chlœdach gach leabhair. Beidh 60 leabhar rŽidh sa chŽad tŽarma scoile de 2011. T‡ an grœpa luathlŽitheoireachta ag obair ar phac‡iste taca’ochta a bheidh rŽidh ag an am cŽanna. Cuirfear oiliœint ar f‡il ar œs‡id an chl‡ir chomh maith. Tos—idh an obair ar Bhanda 2 gan mhoill (60 leabhar eile). "
4, 5, 6LŽitheoireacht/ ADTOEiteoga le hEitiltLeabhar M—r. Leabhar glœine neamhfhicsin a bhaineann le hainmhithe a bhfuil eiteoga orthu. T‡ na caibidl’ furasta a aimsiœ mar gheall ar lipŽid fheice‡lacha dhaite. T‡ grianghraif dÕainmhithe Žagsœla sa leabhar agus eolas i dteanga shimpl’ don aoisghrœpa seo.
4, 5, 6LŽitheoireacht/ ADTOAilbhe na hAimsireLeabhar M—r. Is cat Ž Ailbhe a bhfuil suim mh—r san aimsir aige (N’ Ailbhe ar TG4!). PlŽann sŽ an aimsir gach l‡, na hŽada’ a chaitheann sŽ agus na ruda’ a dhŽanann sŽ. Coinn’onn sŽ cairt aimsire agus is fŽidir flapa’ a th—g‡il lena fheice‡il ar na leathanaigh. Is leabhar glœine Ž seo."
4, 5, 6LŽitheoireacht/MataAg dul i bhFolach Leabhar M—r x 2. ScŽal faoi 'mŽid' agus 'su’omh' - le tŽama ADTO. T‡ na hainmhithe ag imirt cluiche - caithfidh siad uilig dul i bhfolach. M—r, beag; ard, ’seal; fada, gairid - cuid’onn trŽithe na n-ainmhithe leo dul i bhfolach sa chluiche seo. Leabhar glœine."
4, 5, 6LŽitheoireachtN’os M— n— N’os Lœ? Leabhar M—r. Leabhar gleoite ‡lainn ina gcaithfidh na p‡ist’ cuntas n— comhaireamh a dhŽanamh le difr’ochta’ a aimsiœ idir phictiœir. T‡ n’os m— spota’ ar an bh— sin; n’os m— ar‡in ar an phl‡ta sin. T—gadh siad an flapa agus gheobhaidh siad an freagra. Leabhar glœine.
4, 5, 6LŽitheoireachtM—na agus M—la Leabhar M—r - E23ScŽalta le TŽama Mata/ADTO (scŽal faoi mar an gcŽanna agus difriœil)
4, 5, 6LŽitheoireachtNa Fir GhrinnLeabhar M—r - ScŽalta le TŽama Mata/ADTO. Na Fir Ghrinn (scŽal faoi chompar‡id agus ord)
4, 5, 6LŽitheoireacht/MataT‡ SŽ Thar AmLeabhar M—r - ScŽalta le TŽama Mata/ADTO. Leabhar glœine neamhfhicsin a bhaineann le cœrsa’ ama; l‡ agus o’che, an t-am den l‡, laethanta na seachtaine, m’onna na bliana agus na sŽasœir. T‡ cl‡r ama, dialann agus graf laethanta breithe ann chomh maith."
4, 5, 6LŽitheoireachtMealbhac‡n Uisce Ollmh—r Leabhar M—r [As Cl—] Cosœil le scŽal an tornapa ollmh—ir ach gur mealbhac‡n at‡ i gceist sa ch‡s seo. Is carachtair chlœiteacha — rainn agus scŽalta traidisiœnta at‡ ag iarraidh an mealbhac‡n m—r seo a bhaint. Spreagfaidh an leabhar seo athchuairt ar rainn agus scŽalta ach iad mar charachtair sa scŽal.
4, 5, 6LŽitheoireachtMœscail a RenŽe Leabhar M—r [As Cl—] ScŽal beag simpl’ faoi theaghlach agus iad ag Žir’ ar maidin. T‡ Daid’, Mam— agus deirfiœr mh—r sa teaghlach seo. T‡ roinnt peata’ acu fosta. Spreagfaidh sŽ seo comhr‡ faoi theaghlaigh Žagsœla agus faoin d—igh nach bhfuil cine‡l ‡irithe amh‡in ann. T‡ r’m shimpl’ tr’d agus ainmneacha Fraincise a spreagfaidh plŽ ar Žagsœlacht chomh maith."
4, 5, 6LŽitheoireachtAn Chirc’n Bheag Rua Leabhar M—r [As Cl—] ScŽal traidisiœnta faoin chearc a dhŽanann ar‡n. N’ chuid’onn na hainmhithe eile lŽi agus mar sin, n’ thugann s’ ar‡n d—ibh sa deireadh. An raibh an ceart aici? çbhar plŽ agus consp—ide don rang."
4, 5, 6LŽitheoireachtAn Fear SinsŽir Leabhar M—r [As Cl—] ÒRith, rith, n’ mŽ at‡ le hithÕ. Is mise an Fear SinsŽir, t‡ mŽ iontach maith ag rith!Ó a scairteann sŽ agus Ž ag Žalœ —n tseanbhean, —n seanfhear, — na p‡ist’, —n mhadadh agus —n chat. Ach cad Ž a tharla’onn don Fhear SinsŽir nuair a bhuaileann sŽ leis an mhadadh rua? Is tr’ athr‡ agus teanga shimpl’ a ins’tear an scŽal seo."
4, 5, 6LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Leabhar M—r Neamhfhicsin A [Nua] TŽama Mata/ADTO: - T‡ an leabhar ‡lainn seo d’rithe ar shaol na scoile (socrœ isteach i scoil œr, bia ar scoil, gn’omha’ochta’ ar scoil) agus t‡ smaointe an-œs‡ideach ag cœl an leabhair le cuidiœ leis an mhœinteoir an leabhar a œs‡id."
4, 5, 6LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Leabhar M—r Neamhfhicsin B [Nua][Nua]TŽama Mata/ADTO: - BrŽag‡in agus cluich’; cine‡lacha t’, seomra’ an t’ agus aistriœ go dt’ teach nua; ruda’ sa ghaird’n agus sŽasœir na bliana; smaointe a chuideodh le mœinteoir an leabhar a œs‡id. Leabhar gleoite ilghnŽitheach ina bplŽitear le gnŽithe Žagsœla de ghn‡thshaol an ph‡iste."
4, 5, 6LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Cad Ž mar a Bhogann siad?/P—ga’ Frog agus na Cuileoga2 leabhar mh—ra in aon leabhar amh‡in Ð ficsean/ neamhfhicsean. N’ thig leat dÕintinn a dhŽanamh suas maidir le ficsean n— neamhfhicsean? T‡ an freagra anseo agat n— is Ž an d‡ rud le chŽile at‡ anseo. Ar thaobh amh‡in t‡ leabhar m—r neamhfhicsin ina bhfuil grianghraif dÕainmhithe agus feithid’ agus an d—igh a mbogann siad. Tiontaigh an leabhar chuig an chœl agus t‡ scŽal ficsin agat faoi Fhrog agus Laghairt agus an dœil at‡ acu sna cuileoga a ithe. Thig leat an d‡ thr‡ a fhreastal sa deireadh.
4, 5, 6LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)P—ga’ Frog agus na Ba2 leabhar mh—ra in aon leabhar amh‡in Ð ficsean/ neamhfhicsean. T‡ P—ga’ Frog agus L‡ra Laghairt ar ais sa taobh ficsin den leabhar seo agus iad ag iarraidh ruaig a chur ar na ba —n loch s'acu. Ag an taobh neamhfhicsin den leabhar, plŽitear leis na cine‡lacha Žagsœla cos a bh’onn ar ainmhithe - crœba; crœba na gcapall; c‡ mhŽad ladhar; œs‡id na gcrœb, cosa ainmhithe eile. Is cinnte go mbainfidh na p‡ist’ idir shult agus thairbhe as an leabhar spreagœil seo."
4, 5, 6LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Sl‡intiœil agus Sona/T‡ Tu‡n Tinn [Nua]2 leabhar mh—ra in aon leabhar amh‡in Ð ficsean/ neamhfhicsean. ScŽal neamhfhicsin faoi Shl‡inte (acla’ocht agus sp—rt, s‡bh‡ilteacht, bia, sl‡inteachas, fanacht sl‡intiœil) lena chur i gcuimhne do ph‡ist’ go gcaithfidh muid aire mhaith a thabhairt dœinn fŽin. ScŽal ficsin faoi Thu‡n bocht, a bhfuil slaghd‡n air. T‡ an d‡ r—bat s'aige, De‡n-Jab agus MŽ1, ag iarraidh cuidiœ leis ach n’ thuigeann siad nach r—bat Ž Tu‡n!"
4, 5, 6LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)"Lœsa’, Lara’ agus an Fharraige Mh—r/ Ag Tumadh go Domhain [Nua]2 leabhar mh—ra in aon leabhar amh‡in Ð ficsean/ neamhfhicsean. ScŽal neamhfhicsin faoin saol faoin fharraige (an‡lœ agus sp—rt faoin fharraige, grianghraif faoin fharraige, bia faoin fharraige, longa b‡ite agus feithicl’ faoi uisce). Cuirfidh na p‡ist’ an-spŽis sna hiontais seo faoin fharraige. Ag an taobh eile den leabhar t‡ scŽal ficsin faoi Lœsa’ agus Lara’, dh‡ luch—g mh—ra, agus an eachtra s'acu faoin uisce. CoimhŽad na port‡in! "
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m)CŽ at‡ sa Chr—?Leabhar m—r tarraingteach - t‡ rud Žigin sc‡far sa chr— agus t‡ eagla ar na hainmhithe uilig. TŽann siad s’os chuig an chr— ceann ar cheann. T‡ fuinneog sa chr— agus sa leabhar agus t‡ sœil, fiacla agus crœba le feice‡il de rŽir a chŽile inti. Beidh p‡ist’ agus mœinteoir’ ar b’s leis an bhŽar mh—r sc‡far a fheice‡il agus scanr—far iad chomh maith leis na hainmhithe. T‡ r’m agus athr‡ tr’d an leabhar seo."
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m)Leabhar M—r D‡nta Sraith de dh‡nta gearra nuachumtha ar thŽama’ Žagsœla agus lŽar‡id’ ‡ille ag gabh‡il leo!
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m agus Ceol)Cuir ort do Hata [Nua]Ceol le chŽile'. Leabhar M—r d’rithe ar ph‡ist’ sa bhonnchŽim ina ndŽantar plŽ ar chine‡lacha Žagsœla hata’ le r’m. T‡ dlœthdhiosca ceoil ag gabh‡il leis an leabhar ar a bhfuil an r’m taifeadta ina amhr‡n - fonn gal‡nta nach ndŽanfaidh tœ dearmad air!
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m agus Ceol)T-LŽine Shnasta [Nua]Leabhar M—r eile sa tsraith 'Ceol le chŽile'. Is bre‡ leis an ghasœr seo a T-lŽine! Spreagfaidh an leabhar seo caint ar Žada’ agus t‡ amhr‡n gal‡nta ag gabh‡il leis ar DD.
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m)Leabhar M—r: Leabhar agus DD Ag an Zœ [2012]Tar ar chuairt samhla’ochta ar an zœ. Leabhar ‡lainn le r’m ina mbuailfidh na p‡ist’ le hainmhithe an zœ.
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m agus Ceol)Leabhar M—r: Leabhar agus DD C—isir na Muc [2012]Ceol le chŽile'. Bh’ craic ar d—igh ag na muca sa chr— nuair a bh’ c—isir mh—r acu. Spreagfaidh an leabhar seo caint ar Žagsœlacht de thŽama’ (c—isir’, bia, teaghlach, cœrsa’ iompair . . .). Is amhr‡n m—r amh‡in at‡ sa leabhar agus t‡ sŽ taifeadta ar DD at‡ ag gabh‡il leis. Smaointe don mhœinteoir ag gabh‡il chomh maith leis an mhœinteoir."
4, 5, 6LŽitheoireacht (R’m agus Ceol)Leabhar M—r: Leabhar agus DD Mo Mhadadh [2012]Ceol le chŽile'. Ball t‡bhachtach den teaghlach at‡ sa mhadadh seo agus bheadh an gasœr seo caillte gan Ž. Leabhar tarraingteach, a bhfuil diosca ceoil ag gabh‡il leis, a spreagfaidh caint ar mhada’ agus ar pheata’ den uile chine‡l. Smaointe don mhœinteoir ag gabh‡il leis an leabhar."
4, 5, 6Leathanaigh Ceoil (R’m agus Ceol)Rainn Chl—isRainn choitianta at‡ le cloiste‡il sa chl—s sœgartha — cheann12/03/2012 ceann na t’re. Ar f‡il saor in aisce lena n-’osl—d‡il —n su’omh s'againn.
7, 8, 9Pac‡iste LŽitheoireachta"CŽim ar ChŽim 1 Ð 20 5 leabhar i ngach CŽim CŽim ar ChŽim, Na Leabhair Chainte DVD20 cŽim. 5 leabhar I ngach cŽim. Ficsean, neamhfhicsean, scŽalta, dr‡ma’, d‡nta. T‡ leathanaigh oibre agus treoracha don mhœinteoir ar f‡il ar an su’omh seo. Buail ar an nasc "T—g leat iad" thuas."
7, 8, 9LŽitheoireachtStad agus ScŽalta EileLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (5). "
7, 8, 9LŽitheoireachtAn dTig Leat Seo a DhŽanamh?Leabhar M—r, CŽim ar ChŽim (6) "
7, 8, 9LŽitheoireacht"BŽir, BŽir, BŽirLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (7) "
7, 8, 9LŽitheoireachtBŽir Bh‡naLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (8) "
7, 8, 9LŽitheoireachtFeithid’ agus ScŽalta EileLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (9) "
7, 8, 9LŽitheoireachtB— sa ChrannLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (11) "
7, 8, 9LŽitheoireachtDŽan Tuar CeathaLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (12) "
7, 8, 9LŽitheoireachtPi—g Mham—Leabhar M—r, CŽim ar ChŽim (13) "
7, 8, 9LŽitheoireachtBia BlastaLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (14) "
7, 8, 9LŽitheoireachtLuch—ga agus ScŽalta EileLeabhar M—r, CŽim ar ChŽim (15) "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)An tIascaire agus a BheanLeabhar M—r: I bhfad n’os m— n‡ scŽal. _ ScŽal traidisiœnta a bhaineann le saint agus maoin shaolta. Tagann iascaire ar iasc a thugann mianta ach, Žir’onn a bhean r—shantach. Sa deireadh f‡gtar ’ mar a thosaigh s’ amach agus ceacht foghlamtha faoi shaint aici (bÕfhŽidir). T‡ an scŽal seo scr’ofa go hioml‡n i r’m. _ D‡n faoi mhianta agus rabhadh an iascaire don tŽ a bhfuil na mianta aige. _ Leathanaigh eolais ar na hŽisc. Grianghraif ghal‡nta dÕŽisc Žagsœla agus eolas fœthu. _ Alt nuachta faoi cheantar an iascaire agus a bhean. T‡ cur s’os dŽanta ag comharsana Žagsœla, Nuala N’ Fheiceann nach bhfaca a dhath, agus Niall A. S. Agam nach raibh eolas ar bith aige. _ Treoracha ar an d—igh le hiasc p‡ipŽir a dhŽanamh le ceallaf‡n agus p‡ipŽar dubh. Iontach tarraingteach do thaispe‡ntas balla. _ Cuid den scŽal curtha in oiriœint do dhr‡ma. Comhr‡ idir bean an iascaire agus muintir an bhaile. 4 radharc ar fad. _ Molta’ do mhœinteoir’ "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Cinn’n îir agus na Tr’ BhŽar [As Cl—]Leabhar M—r: I bhfad n’os m— n‡ scŽal. T‡ an leabhar seo as cl—. _ Tarla’onn gach rud ina thr’onna sa scŽal seo go dt’ go dtagann Cinn’n îir leis an phatrœn a scriosadh. T‡ gach rud m—r, measartha n— beag agus baineann Cinn’n îir triail as gach ceann acu. Ar an drochuair n’ Samaritans ar bith iad na bŽir seo agus cuireann siad an ruaig ar an ionr—ir seo. Athchuairt ar an scŽal traidisiœnta agus caint na gcarachtar lŽirithe i ndathanna Žagsœla. _ D‡n faoi bhŽar nach maith leis brach‡n. _ Crann ginealaigh Bhaba’ BŽar. Grianghraif de dhaoine Žagsœla sa teaghlach agus cur s’os orthu uilig. _ Briongl—id’ BŽir, bolg‡in smaointeoireachta a spreagfaidh comhr‡ agus go leor eile. _ Leathanaigh eolais ar na BŽir; cine‡lacha Žagsœla bŽar agus cur s’os orthu. _ Liosta de na ruda’ at‡ le dŽanamh ag gach bŽar i ndiaidh cuairt Chinn’n îir. _ Treoracha ar an d—igh le cathaoir a ch—iriœ. _ Litir — Chinn’n îir chuig na BŽir ag gabh‡il a leithscŽil as a cuairt gan choinne. _ Molta’ do mhœinteoir’ "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Cochaill’n DeargLeabhar M—r: I bhfad n’os m— n‡ scŽal. _ ScŽal traidisiœnta a chuid’onn le p‡ist’ gan labhairt le strainsŽir’, gan imeacht —n chos‡n agus gan daoine a mhaslœ faoi chomh m—r lena sr—n n— lena bhfiacla! (Agus le seandaoine gan strainsŽir’ a ligean isteach sa teach!) _ D‡n a phlŽann an rogha a rinne Cochaill’n Dearg. _ Leathanaigh mh—ra le pictiœir gan focail a ins’onn scŽal. Spreagtar an p‡iste leis an scŽal a insint. _ Eolas le grianghraif ar na mic t’re. PlŽitear cine‡lacha Žagsœla mada’ chomh maith. _ Leathanaigh ar an d—igh le litir agus c‡rta poist a scr’obh. _ LŽarsc‡il a oscla’onn amach ar r’omhphost a thugann treoracha do Mhic’ Mac T’re dul chuig a phluais. _ Molta’ don mhœinteoir "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Luaithr’ona Leabhar M—r: I bhfad n’os m— n‡ scŽal. _ ScŽal traidisiœnta ina bhfuil na carachtair a bhfuil aithne againn orthu; Luaithr’ona, na deirfiœracha, an leas-mh‡thair agus an prionsa. Teachtaireacht cine‡l seanaimseartha do chail’n’ —ga, dean an obair t’ agus tiocfaidh do phrionsa l‡ Žigin! Ach baintear sult as mar scŽal, mar sin fein! _ D‡n iontach faoi bhr—ga amaideacha m’chompordacha. T‡ sŽ dŽanta againn uilig! _ Dh‡ iontr‡il dialainne, an tsi—g a scr’obh ceann acu agus an leasmh‡thair a scr’obh an ceann eile. Dh‡ pheirspict’ocht ar an —c‡id chŽanna, suimiœil mar ‡bhar plŽ. _ Stiallchartœn le bolg‡in chainte a lŽir’onn comhr‡ idir an d‡ luch—g a athra’odh go capaill. _ Alt iriseora faoin phrionsa. T‡ cur s’os ar a chuma agus ar a chaitheamh aimsire. Anois, a mhœinteoir’, an mbeadh suim agaibh ina leithŽid, t‡ an prionsa seo le bean a roghnœ Ð is cuma cad Ž a sh’leann sise! Ach, fear nach bhfuil ‡balta damhsa? N’ mholfainn Ž! _ Eolas ar mhodhanna taistil thar na blianta. Pictiœir de sheanch—ist’ agus carranna agus eolas ar an trŽimhse sin sa stair. _ Molta’ do mhœinteoir’ "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Na Tr’ Ghabhar GhrusachaI bhfad n’os m— n‡ scŽal - Leabhar m—r: Nach glas iad na cnoic i bhfad uait! ScŽal faoi na gabhair at‡ ag iarraidh an taobh thall den droichead a bhaint amach. Ach t‡ troll sa bhealach. Foghlaim an d—igh leis an Troll i do shaol fŽin a sh‡rœ agus do bhealach fŽin a leanœint. Ansin, D‡n; Gn’omha’ocht na dTroll; R’omhphost —n Ghabhar Mh—r; Cuireadh chuig c—isir; Eolas ar dhroichid; Molta’ mœinteora. I bhfad n’os m— n‡ scŽal!"
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Na Tr’ Mhuc BheagaI bhfad n’os m— n‡ scŽal - Leabhar m—r: ScŽal faoi theaghlach aontuismitheora. T‡ an triœr mac/muc ag dul amach le tithe a th—g‡il ach t‡ tiarna talœn ann. Faigheann na muca an l‡mh in uachtar nuair a thŽann siad a ch—na’ le chŽile, rud at‡ inmolta anois sa chœlœ eacnama’ochta. Ansin, D‡n faoin mhac t’re; PictiœrscŽal le plŽ; Eolas ar ghn‡th—ga; Litir — Mhuic’n Muc chuig Comhairleoir Contae; ScŽal an Mhic T’re; Molta’ mœinteora."
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)Se‡n agus an Gas P—naireI bhfad n’os m— n‡ scŽal - Leabhar m—r: An dtabharf‡ luach do chuid earra’ dÕfhear ar roinnt p—nair’? Sin a rinne Se‡n. ScŽal faoi ghada’ocht agus dhœnmharœ a thaitneoidh go m—r le p‡ist’. Ansin, D‡n le r’m faoi dheil’n an fhathaigh; F’ Faigh F— Fuaim; Rogha ScŽal, dŽan do leagan fŽin; Leathanaigh eolais ar ph—nair’; Alt nuacht‡in faoin ghada’ocht; Dialann an fhathaigh; Molta’ mœinteora."
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)PeirsifinŽI bhfad n’os m— n‡ scŽal - Leabhar m—r [Nua] I bhfad n’os m— n‡ scŽal faoi bhandia na GrŽige, PeirsifinŽ. Fuada’odh ’ agus tugadh chuig an domhan th’os ’. Mar a tharla’onn go minic sna c‡sanna seo thit s’ i ngr‡ lena fuadaitheoir ach go f—ill fŽin ba mhian lŽi bheith ar talamh lena teaghlach. T‡ rŽiteach ar an scŽal nuair a chaitheann s’ sŽ mh’ sa domhan th’os agus sŽ mh’ ar talamh. (Is bandia ’ - thig lŽi a rogha ruda a dhŽanamh!) Ansin, D‡n Haiku faoi na sŽasœir; Eolas ar na sŽasœir; Tionchar ch—ras na GrŽine ar na sŽasœir; D’osp—ireacht; Molta’ mœinteora."
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Ficsean/Neamhfhicsean)TiddalikI bhfad n’os m— n‡ scŽal - Leabhar m—r [nua]- ScŽal — mhiotaseola’ocht Bhundœchasach na hAstr‡ile. ScŽal m’n’theach n— fabhalscŽal faoi fhrog coinne‡la uisce na hAstr‡ile. Ainmhithe nach bhfeicfe‡ de ghn‡th i do ph‡irc ‡itiœil. Ansin, D‡n; F’ric’ faoi fhroganna; Cuir s’os ar rapcheolt—ir; Dr‡ma; Molta’ mœinteora."
7, 8, 9, 10, 11Scr’bhinnFr‡ma’ Taca’ochta T‡ tuilleadh eolais ar an bhealach.
9, 10, 11Eola’ocht/ ADTOçbharAn Eola’ocht Bheo: Leabhar m—r [Nua] neamhfhicsin d’rithe ar na p‡ist’ is sinseara’ sa bhunscoil. Gheobhaidh an t-eola’ —g splŽachadh ar dhomhan an ‡bhair agus cuirfidh sŽ/s’ eolas ar chuid de bhunphrionsabail na heola’ochta, mar shampla, staideanna ‡bhair, œs‡id’ ‡bhar, athruithe ‡bhair. Mar bhonn is mar thaca faoi seo uilig, t‡ lŽar‡id’ soilŽire agus grianghraif bhre‡tha a chuideoidh leis an mhœinteoir fiosracht agus dœil sa domhan thart orainn a chothœ sna p‡ist’."
9, 10, 11Eola’ocht/ ADTOPlanda’An Eola’ocht Bheo: Leabhar m—r [Nua] neamhfhicsin bunaithe ar dhomhan na bplanda’, — sh’ol go toradh (s’olta, scaipeadh s’olta agus at‡irgeadh; an planda ag feidhmiœ; duilleoga; planda’ le agus gan bhl‡thanna; daoine agus planda’)."
9, 10, 11Eola’ocht/ ADTOFuinneamhAn Eola’ocht Bheo: Leabhar m—r [Nua] neamhfhicsin ina bplŽitear leis na cine‡lacha Žagsœla fuinnimh agus leis an chaidreamh at‡ againn leis an fhuinneamh. T‡ an leabhar seo l’on l‡n le grianghraif dhathannacha a chuideoidh le dalta’ tuiscint a chur ar an rŽimse seo den eola’ocht.
9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)Fuadach Bhean Uasal Nic AirgidLeabhar M—r: I bhfad n’os m— n‡ scŽal - Dr‡ma l‡n eachtra’ agus grinn. N’ bheidh tœ r—chinnte cŽ at‡ dalba agus cŽ ata maith ach bainfear sult as a lŽamh agus as a lŽiriœ chomh maith.
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)An Peata TarantœlaSplŽachadh: ScŽal f’or bunaithe ar ghasœr a raibh tarantœla mar pheata aige. Foghlaimeoidh na p‡ist’ roinn f’ric’ suimiœla mar gheall ar na damh‡in alla seo.
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)C—ta’ CaorachSplŽachadh:Leabhar neamhfhicsin a phlŽann le caoirigh, le holann agus faoin œs‡id a bhaineann daoine as olann. "
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Iora’ SplŽachadh: Leabhar neamhfhicsin bunaithe ar cheann de na creimir’ is feice‡la’ sa t’r seo. Is cinnte go mbainfidh p‡ist’ idir shult agus thairbhe as an leabhar beag suimiœil seo.
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Laghairt Laoise SplŽachadh: ScŽal faoi ghirseach —g a thagann ar laghairt sa ghaird’n. T‡ cuid mh—r le foghlaim ag p‡ist’ leis an leabhar seo, faoi na crŽatœir iontacha seo. "
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)L’oman‡id DhaideoSplŽachadh: Faigh amach an d—igh le l’oman‡id œr fhrise‡ilte, de dhŽantœs baile, a dhŽanamh n— t‡ Daideo ar t’ braon beag a ullmhœ do She‡n. Leabhar praiticiœil at‡ anseo a chuideoidh le p‡ist’ oideas a leanœint. "
7, 8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Litir Chuig Mam—SplŽachadh: T‡ Ciar‡n i ndiaidh aistriœ chuig teach œr, chuig scoil œr, i mbaile œr, agus scr’obhann sŽ litreacha chuig a mham— in Florida Mheirice‡ le gach rud a insint di. Spreagfaidh an leabhar beag gleoite seo an-chuid cainte sa rang. "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)S‡nd‡ agus an Ghrian [2012]Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: T‡ an dr‡ma seo mar cheann amh‡in de shraith œr de dhr‡ma’ gr‡daithe. Taobh istigh den dr‡ma fŽin, dŽantar freastal ar leibhŽil Žagsœla cumais, i nganfhios do na p‡ist’. T‡ c—d le sonrœ in inphrionta an leabhair, ‡it a bhfeicfidh an mœinteoir cŽn leibhŽal deacrachta at‡ ag baint le gach carachtar. T‡ tr’ leibhŽal ann: LE - lŽitheoir Žiritheach, IM - idirmhe‡nach, agus D - dœshl‡nach. Sa d—igh seo, is fŽidir seal a thabhairt do gach duine p‡irt a bheith aige/aici sa spraoi. Sa dr‡ma seo t‡ S‡nd‡ agus a chairde faoi ghruaim mar n’l aon ghrian sa taobh s'acu den domhan agus b’onn sŽ i gc—na’ dorcha - cad Ž mar a thiocfaidh siad ar rŽiteach na faidhbe seo? "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)Diarmaid de BlŽine agus a Fhiacail Iontach [2012] Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: T‡ fiacail iontach ag Diarmuid agus t‡ sŽ ag iarraidh ’ a thaispe‡int do gach duine ach t‡ s’ caillte aige. B’onn an-spraoi ann agus a chairde agus na mœinteoir’ ag iarraidh cuidiœ leis a fhiacail a fh‡il ar ais.
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)Lorg Lindbergh [2012]Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: T‡ Cathal, çine agus a ndaid’ ar thuras fada eitle‡in agus is maith leis na p‡ist’ gear‡n a dhŽanamh. Tuigeann siad, ‡fach, go bhfuil an t-‡dh leo nuair a chluineann siad scŽal Charles Lindbergh, a rinne an chŽad turas aonair in eitle‡n, trasna an Atlantaigh sa bhliain 1937. "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)Lorg na mBriosca’ [2012]Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: T‡ briosca’ ag R—n‡n, t‡ sŽ ag iarraidh iad a roinnt ar a chairde - ach c‡ bhfuil siad? Beidh ar na cairde a gcuid scileanna mata a œs‡id leis an fhreagra a fh‡il. "
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)Scoil na gCat [2012]Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: An Luan at‡ ann i Scoil na gCat. T‡ na cait ag foghlaim bŽasa’. Ach foghlaim’onn siad ceacht n’os t‡bhachta’ nuair at‡ call‡n sc‡far le cluinstin taobh amuigh den fhuinneog - cad Ž a dhŽanfaidh siad?
7, 8, 9, 10, 11LŽitheoireacht (Dr‡ma’ocht)T‡ sŽ sin Samhnasach [2012]Dr‡ma’ocht ghr‡daithe: T‡ Stiof‡n ag teacht ar cuairt don dinnŽar - ach n’ labhra’onn sŽ ach ar chœrsa’ staire agus s’leann Tom‡s agus M‡ire go bhfuil sŽ leadr‡nach. DŽanfaidh siadsan an dinnŽar n’os suimiœla lena scŽalta samhnasacha. Ach n’ chuireann sŽ seo isteach n— amach ar Stiof‡n. T‡ scŽalta n’os measa aige fŽin.
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)Na Br—ga Dra’ochtaLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)B—na an Madadh FaireLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)3É2É1É ƒirighLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)An Cat CiotachLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)RŽitigh ƒLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)T‡ na hAinmhithe in Ord ag D—ra DordLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Ficsean)Is Treise an PeannLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Cleasa IontachaLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Daid’ çineLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Measc‡n MoncaitheLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Rogha Gach BiaLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Damh‡n Alla agus BuabhallLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
8, 9LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Sœil GhrinnLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)An Baile GandathLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)Aint’n çine is a hArrachtLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)T—ra’ocht TaisceLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)Is Gaisteoir ’ mo MhœinteoirLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoirthacht (Ficsean)N’ sin Mar a Cheaptar an GhealachLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)ScŽalta Sl’the‡ntaLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Ficsean)A Chara —n Todhcha’Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)FuarLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Amelia EarhartLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)N’ mar a Sh’ltear a Bh’tearLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)MistŽir OllphŽist Loch NisLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)An Fhoraois Bh‡ist’Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Taism’ TairbheachaLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
9, 10LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)MistŽir an Mary CelesteLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Ficsean)Ba Fibonacci Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Ficsean)ScŽalta sna Cuilteanna Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Ficsean)Nuair a Th‡inig Miche‡l Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Bratacha Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)Seacl‡id! Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)î Phaip’r go P‡ipŽar Leabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)An S’ota a ChosaintLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)An Saol san Fh‡sachLeabhar chaibidle. T‡ na leabhair in ord deacrachta agus t‡ ‡iseanna taca’ochta ar f‡il ar an su’omh
10, 11LŽitheoireacht/ Eala’nCamille agus na Lusanna GrŽine"L‡ amh‡in, th‡inig strainsŽir go dt’ sr‡idbhaile Camille. Bh’ hata tu’ agus fŽas—g bhu’ air . . ." Is Ž an t-eala’ont—ir Vincent Van Gogh an strainsŽir, a fheicimid tr’ shœile an bhuachalla —ig, Camille. Leabhar beag gal‡nta ina gcuirimid aithne ar Van Gogh, an t-eala’ont—ir clœiteach, le macasamhla d‡ chuid pictiœr."
10, 11LŽitheoireacht/ Eala’nDegas agus an Damhs—ir BeagBh’ M‡ire ag iarraidh bheith ina damhs—ir clœiteach bailŽ ach ba dheacair teacht ar an airgead le h’oc as a cuid ranganna. Thosaigh s’ a obair mar mhainic’n don eala’ont—ir Edgar Degas. Cuirimid aithne sa leabhar seo ar an eala’ont—ir m—r le r‡ seo, Edgar Degas, le lŽar‡id’ ‡ille impriseana’ocha agus le macasamhla d‡ shaothar."
10, 11LŽitheoireacht/ Eala’nLeonardo agus an Buachaill a dÕEitilT‡ Zoro, buachaill —g, iontach gn—thach ag cuidiœ leis an eala’ont—ir m—r, Leonardo da Vinci. T‡ ‡it amh‡in, ‡fach, nach bhfuil cead aige dul isteach ann . . . Seomra mistŽireach ina gcaitheann a mh‡istir uaireanta fada ag obair ar aireag‡n rœnda. Nuair a thŽann Zoro isteach ar neamhchead do Leonardo, cuirtear tœs le heachtra iontach. ScŽal spreagœil eile sa tsraith seo faoi na heala’ont—ir’ m—ra agus faoi na p‡ist’ a chuir aithne orthu, le macasamhla de shaothar Leonardo."
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) "I bhFad î Shin, i bhFad i gCŽin [2012]Sraith de scŽalta beaga suimiœla bunaithe ar ruda’ a tharla i bhfad — shin, i gcodanna Žagsœla den domhan - — R’the na Sean-ƒigipte go dt’ an bhuam‡il i Sasana le linn an Dara Cogadh Domhanda. Leabhar snasta neamhfhicsin a spreagfaidh spŽis sa lŽitheoireacht sna dalta’."
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) Earcail agus FinscŽalta eile [2012]Cnuasach beag de scŽalta miotaseola’ochta —n tSean-GhrŽig, le lŽar‡id’ ‡ille, a gcuirfidh lŽitheoir’ an-suim iontu."
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) Bolc‡in [2012]Sraith scŽalta, idir fhicsin agus neamhfhicsin, lena ndŽantar c’oradh ar thŽama na mbolc‡n."
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) Tarrth‡il [2012]Sraith scŽalta a bhfuil tŽama na tarrth‡la ag rith tr’othu uilig. Is scŽalta Žadroma sultmhara iad seo a choth—idh dœil don lŽitheoireacht sa lŽitheoir —g.
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) Eala’n çlainn [2012]Sraith scŽalta, idir ficsin agus neamhfhicsin, ina ndŽantar c’oradh ar ghnŽithe Žagsœla den eala’n."
10, 11LŽitheoireacht/ (ADTO) ƒada’ Eala’ne [2012]Sraith scŽalta, idir ficsin agus neamhfhicsin, ina ndŽantar plŽ le 'heala’n inchaite'. Is cinnte go gcuirfidh lŽitheoir’ —ga an-spŽis sa d—igh 'a gcaitheann' daoine, in ‡iteanna difriœla sa domhan, a gcuid eala’ne."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Breithl‡ B‡ite ScŽal ficsin. L‡ breithe Sheosaimh at‡ ann, ach t‡ tuile i ndiaidh rŽabadh tr’d an teach. T‡ an ch—isir ar ceal. N’ bhfuair sŽ bronntanas ar bith go f—ill. T‡ sŽ gafa i halla na scoile. Tagann a dheirfiœr chuig an halla agus cuirtear tœs leis an eachtra. "
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Anonn Chun an Oile‡in òir Sa bhliain 1848, d'fh‡g Caitl’n ƒire ina diaidh agus d'imigh s’ lŽi go dt’ an tOile‡n òr, t’r an d—chais, Meirice‡. Chuaigh s’ amach leis na cŽadta duine bocht eile le linn an Ocrais Mh—ir le saol nua a fh‡il ach bh’ deich seachtaine de thuras farraige rompu. Fiabhras, ocras, d—ite‡n . . . agus gr‡. N’l ag Caitl’n ach a dialann. Seo a scŽal."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Cara sa ChoillSa bhaile leo fŽin - 10, 000 bliain — shin! T‡ Peil’ agus Airne i mbun na huaimhe agus a dtuismitheoir’ ar shiœl a chuardach bia. Gan acu ach sle‡nna, l—chrainn agus a gclisteacht fŽin, an dtig leo teacht sl‡n? Tagann siad ar chara speisialta. Cara sa choill."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Cleit’ Cliste Nuair a thŽann scŽal — ghlœin go glœin cuireann an scŽala’ rud beag leis. Tagann na scŽalta in Cleit’ Cliste — cheithre chultœr Žagsœla. T‡ siad l‡n de theanga, de phictiœir agus de mhothœch‡in — dhaoine ar fud an domhain."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Sr‡id Choilm Bh’ Sr‡id Choilm ar an ‡it is measa ar domhan — thaobh na timpeallachta de. N’ bheadh seans ar bith aici sa chom—rtas timpeallachta agus ’ chomh seanchaite is a bh’. An fŽidir Sr‡id Choilm a sh‡bh‡il? An fŽidir duine maith a dhŽanamh de Lara’ T? Dar le hçine, m‡ t‡ sŽ indŽanta, is Ž Somhairle a dhŽanfaidh Ž."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Siœil LeatNuair a re‡cht‡il scoil Mh‡irt’n siœl—id urraithe, fuair M‡irt’n amach cŽn cine‡l cara Ž Seosamh. Deir Seosamh go bhfuil fuath aige ar shiœl—id’, ach beidh orthu beirt go leor siœil a dhŽanamh m‡ t‡ an rang leis na r’omhair’ a bhaint."
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)MÕAthair an Saineola’ Splanctha RŽalta’ scann‡in . . . Eachtra’ san Amas—in . . . A m‡thair ina stiœrth—ir scann‡n . . . Ach is Cuma le hEil’s. N’l de dh’th uirthi ach saol norm‡lta!
11, 12LŽitheoireacht (Neamhfhicsean)M‡ire sa MhuirAr smaoinigh tœ riamh faoi na ruda’ at‡ th’os go domhain san fharraige? N‡r bhre‡ leat dul a thumadh th’os faoi na tonnta? Tar linn ar eachtra Mh‡ire. Feicfidh tœ ainmhithe iontacha. Ainmhithe a chuirfidh iontas na mara ort.
11, 12LŽitheoireacht (Ficsean)Duainic’n’ an DomhainChŽadfhoilsigh an Gœm an cnuasach seo scŽalta den chŽaduair sa bhliain 1939. ScŽalta taitneamhacha bŽaloidis — gach cearn den domhan.
11, 12, 13LŽitheoireacht (Sainriachtanais)Vaimp’r Croglin [2012]Ceann amh‡in de cheithre scŽal at‡ d’rithe ar lŽitheoir’ drogallacha sna chŽad bhlianta sa mhe‡nscoil d—ibh cŽ go mbainfidh gach duine sa rang an-sult as. ScrŽacha san o’che. Sc‡tha faoi sholas na geala’. T‡ gach duine ag caint faoi Vaimp’r Croglin. Ach an bhfuil rœn n’os dorcha ann? T‡ buachaill amh‡in ar t’ a fh‡il amach ...."
11, 12, 13LŽitheoireacht (Sainriachtanais)Zomba’ [2012]Ceann amh‡in de cheithre scŽal at‡ d’rithe ar lŽitheoir’ drogallacha sna chŽad bhlianta sa mhe‡nscoil d—ibh cŽ go mbainfidh gach duine sa rang an-sult as. Sh’l R—n‡n go raibh a fhios aige gach rud faoi zombaithe. T‡ siad marbh. T‡ siad sc‡far. Ach n’ raibh a fhios aige gur bre‡ leo c—isir’ . . . Go dt’ gur bhuail sŽ le hOscar. Fuair Oscar b‡s 70 bliain — shin. Titeann p’osa’ —na chorp i gc—na’. Ach go f—ill, is bre‡ leis c—isir’. Beidh an CHRAIC ar d—igh ag an ch—isir seo!"
11, 12, 13LŽitheoireacht (Sainriachtanais)Arracht na Teamhrach [2012]Ceann amh‡in de cheithre scŽal at‡ d’rithe ar lŽitheoir’ drogallacha sna chŽad bhlianta sa mhe‡nscoil d—ibh cŽ go mbainfidh gach duine sa rang an-sult as. Gach Samhain tagann arracht uaf‡sach chuig an fhŽasta mh—r sa Teamhair le slad agus scrios a dhŽanamh. An bhliain seo, t‡ laoch nua ag an fhŽasta - Fionn mac Chumhaill. An dtig leis an t-arracht a stopadh?"
11, 12, 13LŽitheoireacht (Sainriachtanais)Grianghraf an Bh‡is [2012]Ceann amh‡in de cheithre scŽal at‡ d’rithe ar lŽitheoir’ drogallacha sna chŽad bhlianta sa mhe‡nscoil d—ibh cŽ go mbainfidh gach duine sa rang an-sult as. Bh’ na sœile leathan. Bh’ siad bŽaloscailte. Bh’ siad ag screadach. Nuair a chŽadchonaic SŽim’ fear an cheamara, bh’ a fhios aige go raibh rud Žigin as bealach. Ach n’or Žist duine ar bith leis, fiœ nuair a dÕimigh a mhama’ agus a dhaid’. An Žireoidh le SŽim’ an fear a aimsiœ ar’s, m‡ Žir’onn - an bhfaighidh sŽ a thuismitheoir’ ar ais?"
5 Ð 14MatamaiticNFER 5 - 14 (Teisteanna Measœnaithe)Teisteanna caighde‡nacha do gach bliain o_ 5-14 bliana dÕaois
6 Ð 7MatamaiticMatamaitic Bhunscoile Collins 1 (4 leabhar)4 leabhar dalta. Cuireann an tsraith seo cl‡r cuimsitheach matamaitice ar f‡il — rang 2 (5bl d'aois) go rang 7 (11bl d'aois). Do gach bliainghrœpa t‡ a thr’ n— a cheathair de thŽacsanna l‡ndaite agus tacar de 3 leabhr‡n ina bhfuil leathanaigh inch—ipe‡la "
7 Ð 8MatamaiticMatamaitic Bhunscoile Collins 2 (4 leabhar)4 leabhar d‡lta. Cuireann an tsraith seo cl‡r cuimsitheach matamaitice ar f‡il — rang 2 (5bl d'aois) go rang 7 (11bl d'aois). Do gach bliainghrœpa t‡ a thr’ n— a cheathair de thŽacsanna l‡ndaite agus tacar de 3 leabhr‡n ina bhfuil leathanaigh inch—ipe‡la "
9, 10, 11MatamaiticMatamaitic Bhunscoile Collins 3 Ð 6 (3 leabhar)4 leabhar dalta. Cuireann an tsraith seo cl‡r cuimsitheach matamaitice ar f‡il — rang 2 (5bl d'aois) go rang 7 (11bl d'aois). Do gach bliainghrœpa t‡ a thr’ n— a cheathair de thŽacsanna l‡ndaite agus tacar de 3 leabhr‡n ina bhfuil leathanaigh inch—ipe‡la "
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MatamaiticMatamaitic Bhunscoile Collins 1 - 6 Bunleathanaigh Ch—ipe‡la (3 theideal) Obair Bhaile Cleachtadh Taca’ochta Cleachtadh BreiseLeathanaigh inch—ipe‡la.
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht FuaimeannaSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht AmSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht Do ChorpSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ocht"Seo an Eola’ocht Solad, Leacht n— G‡sSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht FuinneamhSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht Ag F‡s An’osSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
7, 8, 9, 10, 11Eola’ochtSeo an Eola’ocht Na Cœig ChŽadfaSraith la_ndaite le clu_dach crua; gach leabhar ag de_ilea_il le te_ama eolai_ochta ar leith
9, 10, 11StairLe Linn na LochlannachD’rithe ar ph‡ist’ 8-11 bliain d'aois, t‡ an leabhar staire seo l’on l‡n le f’ric’ suimiœla agus lŽar‡id’ ‡ille a chuideoidh leis an stara’ —g eolas agus tuiscint a chur ar na Lochlannaigh."
9, 10, 11StairAn Saol sa ChianaimsirD’rithe ar ph‡ist’ 8-11 bliain d'aois, t‡ an leabhar staire seo l’on l‡n le f’ric’ suimiœla agus lŽar‡id’ ‡ille a chuideoidh leis an stara’ —g eolas agus tuiscint a chur ar shaol na chŽad mhuintire in ƒirinn."
9, 10, 11Eola’ocht/ ADTOEola’ocht Bhunscoile 1l‡n dÕfh’ric’ iontacha as domhan na heola’ochta
9, 10, 11Eola’ocht/ ADTOEola’ocht Bhunscoile 2l‡n dÕfh’ric’ iontacha as domhan na heola’ochta
11, 12T’reola’ochtIontas an DomhainLeabhar beag tarraingteach at‡ l’on l‡n le f’ric’ f‡nacha faoin domhan ina mairimid agus faoi na hainmhithe a roinnimid an domhan seo leo.
11, 12Eacnama’ocht BhaileEacnama’ocht Bhaile 1[Nua] Is intreoir at‡ sa leabhar seo ar an Eacnama’ocht Bhaile ag leibhŽal na me‡nscoile. T‡ ceachtanna praiticiœla comhth‡ite; litearthacht, uimhearthacht agus TFC fite fuaite tr’ gach gnŽ den leabhar; measœnuithe deireadh aonaid le gach m’r a dhaingniœ; t‡ gach oideas at‡ luaite sa tŽacs ar f‡il ag deireadh an leabhair."
7, 8, 9, 10, 11Oideachas Pearsanta agus S—isialtaTrŽadchœramLeabhr‡n oibre a chuideoidh le dalta’ sa chŽad bhliain ar an mhe‡nscoil socrœ isteach ina scoil œr.
7, 8, 9, 10, 11MatamaiticMata EochairchŽim 3Leabhar at‡ d’rithe ar chro’scileanna na matamaitice i dtœs na me‡nscola’ochta.
11, 12, 13, 14, 15Eola’ochtEola’ocht ƒascaBheadh an leabhar seo f—irsteanach do dhuine ar bith at‡ ag gabh‡il don eola’ocht, ag cŽim ar bith den mhe‡nscola’ocht nach m—r. Dul siar iontach a bheidh ann don scol‡ire is sine n— thig Ž a œs‡id le topaic’ œra a chur i l‡thair na bhfoghlaimeoir’ n’os —ige. T‡ clœdach dŽanta ar Cheimic, Bitheola’ocht agus Fisic agus plŽitear le rŽimse f’orleathan de cheisteanna ‡bhartha eola’ochta."
14 Ð 16 Stair Caidrimh ag Athrœ Tœs Ôna dTriobl—id’ÕDŽantar c’oradh ar an trŽimhse 1963 - 1972 sna sŽ chontae, ar ghluaiseacht na gCeart Sibhialta agus ar an d—igh ar fhreagair dreamanna Žagsœla don athrœ a bh’ ag teach ar na caidrimh sa t’r."
12, 13, 14T’reola’ochtSœil ar an Domhançis ghn’omha’ochta T’reola’ochta d'EochairchŽim 3 agus don Teastas S—isearach.
12, 13, 14, 15Oideachas Pearsanta agus S—isialtaCœrsa’ an tSaoilCœrsa traschuraclaim don oideachas pearsanta agus s—isialta.
12, 13, 14, 15Foghlaim don Saol agus don ObairFoghlaim don Saol agus don ObairIntreoir ar an Fhoghlaim don Saol agus don Obair (Infhostaitheacht) at‡ d’rithe ar scol‡ir’ 12-13 bliain d'aois.
12, 13, 14Foghlaim don Saol agus don ObairOideachas don InfhostaitheachtLeanann an Leabhr‡n seo 'Foghlaim don Saol agus don Obair'.
11, 12, 13, 14MataMata Don Mhe‡nscoilLeabhar at‡ d’rithe ar chro’scileanna na matamaitice ag leanœint Mata EochairchŽim 3.
14 Ð 16StairPolasa’ Baile HitlerLeabhar staire d’rithe ar leibhŽal TGMO/an Teastais Sh—isearaigh.
14 Ð 16StairAn Cogadh FuarLeabhar staire d’rithe ar leibhŽal TGMO/an Teastais Sh—isearaigh.
14 Ð 16CorpoideachasCorpoideachasLeabhar at‡ d’rithe ar staidŽar an Chorpoideachais ag leibhŽal TGMO sna sŽ chontae.
14 Ð 16CorpoideachasCorpoideachas 1 & 2Leabhar at‡ d’rithe ar staidŽar an Chorpoideachais ag leibhŽal TGMO sna sŽ chontae.
14 Ð 16StaidŽar Gn—StaidŽar Gn— (TGMO)Leabhar at‡ d’rithe ar riachtanais Shiollabas an StaidŽir Ghn— ag leibhŽal TGMO sa tuaisceart.
16 Ð 17StairD—nall î ConaillLeabhar staire a bheadh d’rithe ar lucht ArdleibhŽil/na hArdteistimŽireachta.
TaighdeTaighde agus Teagasc 1 - 6T‡ gach imleabhar roinnte ina dh‡ leath, mar at‡, LŽann na Gaeilge agus Gaelscola’ocht agus Oideachas, l’on l‡n le hailt acadœla le hœdair Žagsœla."
11, 45LŽitheoireacht" An Cl‡r LuathlŽitheoireachta, Banda 2 T‡ obair sa siœl cheana ar an dara banda den Chl‡r LuathlŽitheoireachta. Tabhair cuairt ar an su’omh Facebook s'againn le gach nuashonrœ a fh‡il!
LŽitheoireacht (ADTO)ScŽalta Dœchasacha Leabhar agus DDAg teacht go luath - seanscŽalta de chuid bhŽaloideas na nGael, iad maisithe go gleoite. Agus taifeadta ar dhlœthdhiosca fuaime ag cainteoir dœchais Gaeilge. Mar a Fuair Cœ Chulainn a Ainm, Diarmaid agus Gr‡inne, agus Fionn mac Chumhaill agus an Fathach."
UimhearthachtCluich’ Rang 1-3 (aois 4-7) le chŽile in aon tacar amh‡in, 30 cluiche san ioml‡n
UimhearthachtCluich’ Rang 4le chŽile in aon tacar amh‡in, 20 cluiche san ioml‡n
UimhearthachtCluich’ Rang 5le chŽile in aon tacar amh‡in, 20 cluiche san ioml‡n