Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
Services & Information [image required]

Job Title(s)Léachtóir Sinsearach in Oideachas trí mheán na Gaeilge
Senior Lecturer in Irish Medium Education (IME)
 
Phone No.+44 (0) 28 9026 8293 
Internal Phone No.ext. 293 
Emaile.mhicaoidh 

Departments

Irish Medium Education

Education Studies Team

Masters Level

Short Description

Cuirim le teagasc agus measúnú ar Chúrsaí B.Oid. agus TICO i Staidéar Oideachais, Litearthacht, Uimhearthacht, An Domhan Thart Orainn agus achair eile curaclam bunscoile trí mheán na Gaeilge. Bím ag teagasc ar mhodúil máistreachta ar chúrsa inseirbhíse M.Oid. sa Choláiste agus déanaim miontráchtais máistreachta M-Leibhéal a stiúradh. Déanaim ábhair agus áiseanna teagaisc a mhúnlú agus a aistriú do léachtaí sa Choláiste agus tugaim tacaíocht litearthachta do na mic leinn lán-Ghaeilge. Is comhalta Boird mé agus is Cathaoirleach an Fho-choiste Oideachais mé ar Chomhairle na Gaelscolaíochta. Is ball mé de chraobhchoiste Ceardchumann Ollscoile agus Coláiste. Is ball mé de Bhord Gobharnóirí Bhunscoil Phobal Feirste.Bainim tairbhe as an diminsean idirnáisiúnta ag Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Is comhordaitheoir Erasmus mé. Bhí deis agam cuairt a thabhairt ar thíortha eile a bhfuil córas tumoideachais acu: An Bhreatain Bheag, Albain, Tír na mBascach, Fryslận agus an Danmhairg.I contribute to the teaching and assessment of BEd and PGCE courses in Education Studies, Literacy, Numeracy, the World Around Us and other primary curriculum learning areas through the medium of Irish. I teach on MEd modules and also supervise M-level dissertations. I produce teaching resources and materials in Irish for lectures and I provide literacy support for IM students. I am a board member of Comhairle na Gaelscolaíochta and chair of its Education SubCommittee. I am a member of the St Mary’s UCU Branch Committee and a member of the Board of Governors of Bunscoil Phobal Feirste.I have benefitted from the international dimension of St Mary’s. I am an Erasmus Coordinator. I have had the opportunity to visit other countries which have immersion education systems: Wales, Scotland, Fryslận, the Basque Country and Denmark.

Current Research

I measc mo réimse spéise tá: oideachas trí mheán na Gaeilge; tumoideachas; oideachas na luathbhlianta; sainriachtanais oideachais; measúnú; dátheangachas agus oideachas dátheangach; teagasc na litearthachta agus na huimhearthachta. Bhí an miontráchtas doctúireachta s’agam bunaithe ar chleachtais mheasúnaithe i ranganna bonnchéime na Gaelscolaíochta.


I am interested in the following areas of research: Irish-medium immersion education; early years education; special educational needs; assessment; bilingualism and bilingual education; the teaching of literacy and numeracy. My doctoral dissertation was based on assessment practices in Irish-medium foundation stage classrooms.Publications


Project manager on a DE-funded project in collaboration with RSMMcClure Watters Consultants April-December 2015: Research On The Educational Outcomes Of Pre-school Irish-medium Education.


A presentation at the All-Ireland Immersion Conference in Mary Immaculta College, Limerick, May 2015 entitled Cleachtas Múinteoirí maidir le Measúnú Ranga i Suíomhanna Bonnchéime sa Ghaelscolaíocht.Mhic Aoidh, E. (2013) Teachers’ Classroom Assessment Practices in Irish-medium Early Years Foundation Stage Settings: a socio-cultural analysis. EdD Dissertation, Queen’s University Belfast.Mhic Aoidh, E. (2013) ‘Meafar Eile Foghlama don Ghaeilge sna Gaelscoileanna’ in de Brún, F. agus Mac Mathúna, S. (eag.) Eigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hEireann. Berlin: Cuarach Bhán Publications.Mhic Aoidh, E. Garland, J. Nig Uidhir, G. and Sweeney, J (2012) ‘Irish-medium Initial Teacher Education’ in Waldron, F. Smith, J. Fitzpatrick, M. and Dooley, T. Re-imagining Teacher Initial Education: perspectives on transformation. Dublin: Liffey Press.Mhic Aoidh, E. and Loughran, D. (2005) ‘Curaclam Saibhrithe i Scoileanna Lán-Ghaeilge: Cás-Staidéar’ in Taighde agus Teagasc 5, pp. 139-156.Mhic Aoidh (2004) ‘Ionchuimsiú do pháistí le sainriachtanais in earnáil na Gaelscolaíochta: fís nó féidearthacht?’ in Taighde agus Teagasc 4, pp. 132 -146.Knipe, D. Bunting, G, Ó Labhraí, J. Nig Uidhir, G and Mhic Aoidh, E. (2004) The Professional Development of Teachers and Principals in Irish-medium schools. Bangor: Department of Education.

Please use the Staff Directory if you wish to contact another member of staff.